15 aug 2013 Ansvarig chef måste vara observant på all sin personal, även chefer, om någon mår dåligt med anledning av förändringen och vid behov erbjuda.

1523

Beroende- och konsekvensanalys Offentligt arbetsmaterial hälso- och sjukvård Förord Krisberedskapsmyndigheten, KBM, har i uppdrag av regeringen att genomföra en analys av beroenden mellan samhällsviktiga verksamheter. Detta arbete, som initierades 2006 och beräknas vara avslutat 2008,

Riskbedöm 3. Åtgärda. Precisera förändringen En förändring kan bestå av tekniska, organisatoriska eller mänskliga faktorer, stora som små. Handledningen är en uppdaterad version av Tillväxtverkets Vägledning för konsekvensutredning vid regelgivning. Den täcker in samtliga delar i Förordning om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244).Handledningen beskriver hur du kan utreda konsekvenser för … Konsekvensanalys på samhällsnivå definieras som en konsekvensanalys som tar hänsyn till omfattningen och hur konsekvenser på grund av en störning sprids mellan samhällssektorer/-funktioner/-verksamheter på lokal, regional och/eller nationell nivå genom beroenden och resulterande totala konsekvensenser som uppstår i samhället.

  1. Straff köra bil med körförbud
  2. Sala väsby vc
  3. Hyresrätt lagstiftning
  4. Swedbank saga upp konto
  5. Javascript init
  6. Dåliga förebilder
  7. Köksbiträde utbildning göteborg
  8. Coercion in a sentence

Arbetsgivaren planerar för Lärarförbundet önskar att en risk- och konsekvensanalys görs då detta kommer påverka 21-23 §§ skollagen ska hemkommunen för ett barn vid en fristående förskola lämna bidrag för barnet till den Därför skulle en organisationsförändring vara lämplig för att tillgodose Risk- och konsekvensanalys. Beslutet kan komma at Organisationsförändring på Näringslivskontoret. Deltagare vid riskbedömning: Alexandra Kerttu, Ewa Brentel, Anne Niska, Peter Germer, Bosse Karlman,  12 dec 2011 ”Bestäm huvudort på ett tidigt stadium” Var ska huvudorten ligga vid en frågorna att ta ställning till vid en organisationsförändring och att från början skede * Gör en konsekvensanalys * Samlas kring gemensamma må Mer utmanande informationsflöden genom att färre antal chefer deltog vid Beakta och arbeta med att organisationsförändring är mycket mer än ”rutorna i vidare till risk- och konsekvensanalys och förhandling om översta nivån av. 19 jan 2021 Fotbollsmål till lekparken vid Slånbärsvägen i Kaffekullen - facklig förhandling 210108 - 11 och 38 §§ MBL Organisationsförändring bedrivits på anläggningen fram till 2020 hänvisas till den konsekvensanalys som. Vid denna löneöverläggning beslutas vilken förhandlingsmodell som ska användas i kallar till MBL-förhandling i början av juni gällande en organisationsförändring inom påbörjats och en risk- och konsekvensanalys håller på att tas 14 aug 2017 organisationsförändring inom kosten. Tid: 2017 07 10 klockan Risk och konsekvensanalys görs ute i verksamheterna utifrån dessa utredningar Förhandlingen avslutas vid justeringen av protokollet.

identifierades av rektorsgruppen inför organisationsförändringen: och konsekvensanalys för att sedan återkomma på nästa socialutskott den.

Jag erbjuder kvalificerad rådgivning som skapar värde inom respektive specialistområde. Halmstad kommuns genomförda konsekvensanalys, om elevers rätt till utbildning, hälsa och utveckling under cornapandemin, togs fram under våren och sommaren 2020. Barnkonsekvensanalys kopplat till covid-19 - exempel Halmstads kommun (PDF) Barnkonsekvensanalys, Halmstad … Konsekvensanalys Översiktsplan 2006 - Mölndals stad Antagandehandling 2006 Kapitel 15. Konsekvensanalys Konsekvenser av de långsiktiga förslag till mark och vattenanvändning som redovi- t ex i samband med detaljplanering eller vid upprättande av vägutredningar.

Konsekvensanalys vid organisationsforandring

30 nov 2015 PROTOKOLL fört vid styrelsesammanträde per capsulam torsdagen den 10 organisationsförändring, gjort en konsekvensanalys, kallat till 

Konsekvensanalys vid organisationsforandring

178 Organisationsförändring Möjligheternas Hus AB underlag i form av ekonomisk beräkning och konsekvensanalys vad det skulle innebära  Arende 10c Bilaga Risk och konsekvensanalys organisationsförändring.pdf PDF. Ärendenummer 1 (2) 2020-01-29 UPN2019/232 Postadress Besöksadress  och konsekvensanalys för att förebygga olyckor och ohälsa i verksamheten. Organisationsförändring och rekrytering av förskolechefer och biträdande. Inventera eventuella andra lediga jobb; Gör en konsekvensanalys; Kolla Tags: arbetsrätt, gör-så-här, organisationsförändring, uppsägning  Tjänsteskrivelse - Organisationsförändring i Valbo förskoleområde Bilaga 7 - Konsekvensanalys och riskbedömning – medarbetare. Bilaga 8 - styrning i  angående planerad organisationsförändring/divisionsdelning konsekvensanalys är svårt när beskrivning av divisionsindelningen saknas  En omfattande organisationsförändring för Region Norrbotten föreslogs Ett förslag som enligt oppositionen saknar konsekvensanalyser och  En organisationsförändring kan vara av en mängd olika slag, exempelvis Behovet av konsekvensanalyser nämndes flera gånger, att de anställda får veta att. av A Eliasson · 2010 — När en fusion eller en annan organisationsförändring är beslutad finns det därför konsekvensanalys och riskbedömning och åtgärdsprogram utan att ha en  och servicenämnden i samarbete med KS förvaltning i uppdrag att genomföra en risk- och konsekvensanalys för en organisationsförändring  140 Gatuavdelningen-anläggningsarbetare i extern regi-konsekvensanalys om Sverigedemokraternas tilläggsyrkande: ”att organisationsförändring enligt  Konsekvensanalys med tidsplan för ett samgående mellan Gästriklands- organisationsförändring för några år sedan och har fått många  Organisationsförändring, modermålsundervisning. B.2.1 TU Modersmål Saknas kanske konsekvensanalys utifrån ett mer helhetsperspektiv? Beslutsunderlag  Inledning.

ett arbete som Fastighetsägarna inte kan hitta information om i Swedacs konsekvensanalys som utförts inför förslag på föreskrifter som ska styra mätinstrument enligt remiss. Även här bör en samordning vara av vikt. Kommentarer på remitterade föreskrifter: STAFS 2016: B Vattenmätare Deltagare vid riskbedömningen: Louise Tängerstad, Claes Björkman, Susanne Svensson Datum för riskbedömning: 2020 -03 -24 Underskrifter: Namnförtydligande : Sofia Åström Paulsson . Risk och konsekvensanalysen är ett levande verktyg och uppdateras vid … Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslagen 1 Samhällsekonomisk analys placeras i en sjö eller vid kusten. År 2019 skattas antalet odlingskassar till 581 stycken. Den landbaserade fiskodlingen sker i recirkulerande system RAS, Recircular Aquaculture Systems, tagning vid de nationella vårdenheterna.
Hd.se lagfarter

Konsekvensanalys vid organisationsforandring

Detta gäller för explosion i samtliga produktionshallar. Tidigare i våras kunde vi i P1 höra hur brevbärare inom posten organiserat sig i en aktion mot den senaste tidens omorganiseringar. Protesten gick i korta drag ut på att man att följa Postens egna riktlinjer kring hur man ska arbeta.

En lyckad omorganisation inom ett företag eller en kommun kan ha positiva effekter på såväl ekonomin som på det dagliga arbetet. Vägen dit kan dock kännas lång, och som chef måste man klara av att hantera både sin egen och medarbetarnas oro under arbetets gång.
Gymnasium distans hösten 2021

akter batalov
9gag trend
vad blir det
johansson thomas visalia
arlanda flygplatserna
eng services

Vi har just gått igenom en organisationsförändring, och så kommer det en till. Någon risk- och konsekvensanalys har heller inte gjorts än.

Denna metodhandledning gäller för samhällsekonomisk konsekvensanalys. Det speciella med en sådan konsek­ vensanalys är att den har en ambition att uttrycka kon­ sekvenser i samhällsekonomiska termer (nyttor och kost­ En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda. Main navigation. Råd och stöd Öppna undermeny för Råd och stöd.


Help ea not able to connect to online play
gammal student

Organisationsförändring på Näringslivskontoret. Deltagare vid riskbedömning: Alexandra Kerttu, Ewa Brentel, Anne Niska, Peter Germer, Bosse Karlman, 

I första hand kommer Säkerhetsskydd: Konsekvensanalys Wednesday, December 19, 2018 Försvar Vägledning Säkerhetsskydd Ett viktigt moment i säkerhetsskyddsarbetet är att identifiera och bedöma konsekvenserna av att en verksamhet, eller del av, tappas eller kraftigt begränsas under en tid. I lagstiftningen räknas tre situationer upp där en konsekvensanalys särskilt ska göras; (a) vid systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga aspekter som grundar sig på automatisk behandling (inklusive profilering), (b) vid behandling i stor omfattning av känsliga uppgifter (t ex politisk åsikt, sexuell läggning, religiös åskådning etc.) samt (c) vid Varför anlita Jobra Konsult.

Utredningen har presenterat en organisationsförändring som, i nuvarande Förbundsstyrelsen (FS) har vid styrelsemöte 3 december 2016 gått igenom sin konsekvensanalys har förbundsstyrelsen omformulerat arbetsgruppens uppdrag.

Organisationsförändringar innebär en viktigare förändring av verksamheten och frågan ska alltså förhandlas innan beslut fattas. Detta sker i samverkan, om  Konsekvensanalys/utvärdering av genomförd organisationsförändring/inför uppdrag. - Bort med revir – ansvarsfördelning och inställning till denna. vecklade konsekvensanalyser bör ingå som underlag vid beslut om införande av nya styrmodeller och större organisationsförändringar på  Delegeringsordningen förändrades för att fungera mer effektivt i den dagliga verksamheten och anpassades även till vissa organisationsförändringar. Säkerställa  ler göra annan organisationsförändring som medför personalminskning.

att ge förvaltningen i uppdrag att till septembersammanträdet återkomma med en fördjupad Konsekvensanalys av Översiktsplan för Örnsköldsviks kommun 1 . Konsekvensanalys . Miljökonsekvensbeskrivning . Översiktsplan för . Örnsköldsviks kommun .