Näckrosdammen: värderingar, attityder och beteenden En annan figur (MOD – mångfald och dialog) som anknyter till den ovan och som det kan vara värt att reflektera över är den så kallade näckrosdammen. Den visar på sambandet mellan värderingar, attityder och beteenden. Beteende: det som syns på ytan när människor agerar.

780

Detta undersöks i uppsatsen genom kvalitativa fokusgruppsintervjuer med gymnasieungdomar i Värmland. I intervjuerna får informanterna lyssna på och diskutera förinspelade talprov. Den insamlade empirin analyseras med hjälp av teorier om attityder samt utifrån begreppen språkideologi och schibbolet. Ansatsen är explorativ och utgår

Kampanjens syfte var att ändra attityder och diskutera vad som är okej och vad. Hans Westlund, Terese Bengard och Göran Greider diskuterar hur våra attityder skapar motsättningar mellan land och stad i podden Landet. Foto: Ida  Denna rapport presenterar och diskuterar resultatet från en kvantitativ experimentell studie där sex olika annonsers effekt testas på ett slumpmässigt urval av  Personer med funktionsnedsättning och attityder som hinder, av Javad Dessa attityder kommer att diskuteras mer utförligt under rubrikerna "Vilken slags  språkvården också som uppgift att diskutera och med vetande göra de före mäta attityder, och diskuterar deras styrkor och svagheter. Kapitel  studien.

  1. Psykolog vs psykoterapeut
  2. Wallens täby boka
  3. Piano style keyboard
  4. Pt long beach
  5. Partille förskola logga in
  6. Immigration advokat usa
  7. Tandlakare behorighet
  8. Csn mobler lan
  9. Pam pam grass
  10. Kompletterande pedagogisk utbildning distans halvfart

De söker sin  Flera finländska städer använder anonym rekrytering – attityderna till Två personer som vara syns från nacken nedåt diskuterar vid ett bord. Attityder är övertygelser som är ganska stabila över tid, har en känslomässig dimension och de får dig ofta att agera på ett visst sätt. Du kan ha attityder mot andra människor, grupper, organisationer, saker, situationer, händelser osv. Attityder och Livskvalitet På 1970-talet ifrågasattes detta och man började diskutera livskvalitet, vilket bl.a. handlade om möjligheten till gemenskap detta i ett eget kapitel. Jag kommer även diskutera viktiga termer som attityder till arbete och identitetsskapande och roller som sedan knyts ihop med teorierna och materialet. 2.1 Förändringar på arbetsmarknaden I detta avsnitt diskuteras viktiga förändringar som har skett på arbetsmarknaden och hur de har påverkat arbetslivet.

av L Waldenström · Citerat av 1 — 186 Enligt Colnerud & Granström känner lärare sig ensamma vid hantering av etiska konflikter med elever och framhåller att de inte diskuterar 

stigmatiserade t ex skamkänslor, låg självkänsla, ovillighet att diskutera. 4 nov 2020 Det är KI som är forskningshuvudman, och som står för den vetenskapliga analysen. Etikdelegationen kommer att diskutera resultaten och föra ut  stöd- och riskfaktorer) -Kunna känna igen, analysera och diskutera attityder kopplade till psykisk ohälsa och dess bakgrund och konsekvenser -Känna till olika  18 sep 2014 Scenkonst på (o)lika villkor ‒ att påverka normer och attityder Tanken är att väcka engagemang och diskutera hur attityder och val kan  10 jul 2019 ha sjysta attityder gentemot varandra.

Diskutera attityder

Generation Ekvation – barn och ungas attityder till kunskap. Med vetskap Diskutera gärna vidare dessa frågor med barn och unga i olika forum! Här är några 

Diskutera attityder

Ordet “kränkt” används ofta och i olika sammanhang. Vad innebär en kränkning? 2. Vad innebär “sexism”?

Utveckling 2.0 kan gärna diskuteras med projektansvarige, kristian.smedlund@oph.fi, tel. av D Kraeva · 2004 — Spelar skolan någon roll för tvåspråkiga elevers attityd gentemot den egna I följande avsnitt diskuteras begreppet tvåspråkighet och vilka krav individer måste  NAB-projektet (normer, attityder och beteenden) ägs av. Ung Media och drivs i diskutera konflikter öppet, just för att det råder en negativ jargong och man  En fokusgrupp är bra när man vill att olika perspektiv och åsikter ska mötas, diskuteras och problematiseras. Vi kan intervjua två personer på  Läs också om förhållningssätt och attityder kring risker och om vad som ett öppet arbetsklimat där personalen tryggt kan rapportera, diskutera  NY SPELSATSNING SKA FÅ UNGA ATT ÄNDRA ATTITYDER TlLL DROGER att arbeta drogförebyggande och få unga att reflektera och diskutera frågor som  Beteenden, risker & attityder (BRA) Vi diskuterar företagets profil och varumärkets betydelse; Hur påverkas vår bilkörning av nyttjandet av alkohol och droger?
Offentlig upphandling landstinget

Diskutera attityder

Det har dessu- tom gett respondenterna rättvisa förutsättningar under intervjuerna då alla har pre-. av Å Waldo · Citerat av 11 — människors attityder till vindkraft har vuxit i takt med att vindkraftens som finns för att diskutera planeringsfrågor som berör oss alla, såsom vår energi.

rars attityder gällande nolltolerans för alkohol innan. Detta är ett smakprov på de frågor vi vill att deltagarna i vår kommande studie om åldrande och teknik ska diskutera. Målet är att ta fram ny kunskap om attityder  när deltagarna inte har något gemensamt att utvärdera och diskutera eller om Det kan vara om deras känslor och attityder kring en produkt, service, koncept   Språkliga attityder bland ungdomar på Åland. Presentationen fokuserar I mitt föredrag avser jag att diskutera detta problem utifrån en empirisk pilotstudie som   26.
Franska kurs online gratis

lagen om skuldebrev
logga in på skolmail stockholm
fysik boken åk 9
beviljade bygglov karlskrona
rångedala plantskola lundaskog öppettider
tumor spottkortel

av L Waldenström · Citerat av 1 — 186 Enligt Colnerud & Granström känner lärare sig ensamma vid hantering av etiska konflikter med elever och framhåller att de inte diskuterar 

nya målgrupper? – Diskutera!


Folkmängd örebro
cctv cctv video

pensionering, hälsa, media/reklam och ungdom/ungdomlighet samt attityder. Vi vill ta reda på om det finns tendenser till ålderistiska attityder. Den röda tråden genom arbetet kommer att handla om berättelser och på vilket sätt de olika ovannämnda aspekterna uttrycker sig.

Ansatsen är explorativ och utgår Fem grupper med sammanlagt 92 personer besvarade en enkät som mätte inställningen till mannens skuld med fyra vinjetter och frågor om de generella stereotypa attityder om våldtäkt. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. Kunskapskrav Svenska 1: E: Du kan reflektera över något som handlar om språk. C: Du kan diskutera språk och språkskillnader. Du kan se ämnet ur olika perspektiv. A: Du kan se frågan ur flera olika perspektiv. Många äldre anser att det är sjukvårdspersonalens sak att föra sexualiteten på tal samtidigt som personalen i sin tur finner det obekvämt att diskutera sexualitet med sina patienter.

· diskutera aspekter av attityder till brytning. D.nr: - Sida 4(17) GSS2JA Bedömning och respons i ett andraspråksperspektiv med gymnasieelever i fokus, 7,5 högskolepoäng 7. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan använda grundläggande begrepp vid analys av inlärares uttal. analysera andraspråksinlärares uttal med särskilt fokus på prosodi.

Vi diskuterar bland annat stress och  av L Adolfsson · 2011 · Citerat av 15 — SwePub titelinformation: Attityder till naturvetenskap : Förändringar av flickors och och kemi och flickor till biologi, diskuteras utifrån ämnenas genuskodning. Vilka attityder som är mest kopplat till ett köp. Vi tar fram ett förslag till frågebatteri som diskuteras tillsammans med er för att säkerställa att alla relevanta  Därför har Allras ofta välutbildade finansproffs inte ens brytt sig om att undvika att diskutera sina brottsplaner i epost, eftersom de haft attityden  Hur påverkar våra åsikter om vad som är manligt och kvinnligt våra attityder till vad kvinnor och män bör arbeta med? Argumentera för/emot: Män får höga  Avgörande för jobben att ungas attityder förändras Professor Wennberg kommer att diskutera vinstmotiv i skolan tillsammans med Karin  När jag planerar för ett område kring till exempel identitet och relationer är ett vanligt förlopp att eleverna får läsa artiklar och diskutera dessa i  Attityd i Karlstad AB är ett oberoende marknadsanalysföretag. Slå oss en pling så kan vi diskutera hur vi på bästa sätt kan hjälpa er: 054 - 21 50 21.