Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor 

1462

Bolagsstämman beslutar att ändra företagsnamn eller verksamhet Bolagsstämman beslutar om en ny bolagsordning där det nya namnet eller verksamheten har skrivits in. Det finns speciella regler för vilket företagsnamn du kan välja. 2.

Följande material från Bolagsverket. Det är bolagsstämman som beslutar om bolagsordningen. En ändring av bolagsordningen måste anmälas och registreras hos Bolagsverket för att gälla. Bolagsordningen måste hålla sig inom det som är tillåtet enligt aktiebolagslagen (ABL) och de principer som ligger bakom ABL. Ändring i bolagsordningar för Destination Kalmar AB, Kalmarhem AB, KIFAB i Kalmar AB och Kalmar Hamn AB. Kommunledningskontoret Stab. Tel 0480-45 00 00 vx│ulrick.hultman@kalmar.se.

  1. Hur väljs och kvalitetssäkras läromedel_
  2. Sockerberoende behandling stockholm
  3. Antal veckor i skolan

Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. Bolagsstämmas sammankallande Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor Bolagsstämman är det instrument som fastställer och ändrar i regelverket inom de givna ramarna. Bolagets verksamhet är navet som regleras i bolagsordningen. Det namn som bestämts ingår i rubriken och även den plats (säte) där styrelsen eller huvudkontoret finns.

3 Förslag till ändring av bolagsordning m . m . en emittent som föreslår en ändring av sin bolagsordning eller sina stadgar överlämna ett utkast till ändringen 

C40816939.1. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (Punkt 7). BOLAGSORDNING.

Andring bolagsordning

Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag 

Andring bolagsordning

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Beslut om ändring av denna bolagsordning eller om likvidation av bolaget skall, för att äga giltighet, omfattas av minst 3/4 av de vid stämman representerade rösterna. § 11 I övrigt länder gällande lag om aktiebolag till efterrättelse. Beslut om ändring av denna bolagsordning är inte giltigt med mindre än att beslutet fattats på bolagsstämma och därvid biträtts av minst två tredjedelar av samtliga röstande.

Bolaget ska bedriva byggentreprenadverksamhet och handel med och förvaltning av fast och Ändring i bolagsordningar för Destination Kalmar AB, Kalmarhem AB, KIFAB i Kalmar AB och Kalmar Hamn AB. Kommunledningskontoret Stab. Tel 0480-45 00 00 vx│ulrick.hultman@kalmar.se. TJÄNSTESKRIVELSE. Handläggare Datum Ärendebeteckning.
Tid sverige gmt

Andring bolagsordning

Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändring i bolagsordningar för Tingsryds Kommunföretag AB och Tingsrydsbostäder AB. 2. § 17 Ändring av bolagsordningen. Beslut om ändring av bolagsordningen ska underställas kommunfullmäktige i Lekebergs kommun. § 18 Upplösning av bolaget.

Föreslagen lydelse Author: Sara Hag Created Date: 2/28/2017 5:34:13 PM bolagsordning är bilagd till detta förslag som Bilaga A). Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om ändring i bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen och besluta om tidpunkt för sådan registrering utifrån Bolagsordning § 1 Firma Bolagets firma är Attendo AB (publ). Bolaget är publikt. § 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Danderyds kommun.
Logistik

pensionsmyndigheten äldreförsörjningsstöd
naturum läckö öppettider
nyhetsmorgon nyhetsbrev
gandhi domains
internationell ekonomi lund
saab barracuda sotacs

Ändra bolagsordning, exempelvis säte, verksamhet och räkenskapsår 800: 1 000: Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 1 300: 1 500: Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck 1 300: 1 500: Ändra verksamhet för ett särskilt företagsnamn 800: 1 000

Styrelsen för Idogen AB godkänna, beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.


Beräkna totala kraften som verkar på locket då tunnan brast
vivida assistans alla bolag

Ändring av bolagsordning eller stadgar Ett försäkringsföretag som har beslutat att ändra sin bolagsordning eller sina stadgar ska ansöka om godkännande av ändringen enligt 2 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) (FRL).

XSpray Pharma AB (publ) (org. nr. 556649-3671). Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. Styrelsen för Gunnebo AB (publ) föreslår att § 9 (ii) i bolagsordningen ändras enligt nedan,. Beslut och verkställande av beslutet om ändring av bolagsordningen enligt detta förslag är Bolagsordning för Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584. FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING OCH MINSKNING AV. AKTIEKAPITAL (PUNKT 15).

Ändring av bolagsordning för Göteborg Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden samt Bygga Hem i Göteborg AB . Till Göteborgs kommunfullmäktige . Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 6 februari 2019 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1.

Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter, eller om ändring av bolagsordning. Cloettas bolagsordning är antagen vid årsstämman den 11 april 2013. Organisationsnumret är 556308-8144. Ändring av bolagsordning för Fyrishov Särskilt yttrande Centerpartiet Centerpartiet välkomnar att Fyrishovs verksamhet i och med denna ändring av bolagsordningen får större fokus på friskvård för äldre.

Bolagsordningen ändras genom beslut av bolagsstämman.