på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning Eleven gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

8843

samt hur religionen påverkar identiteten. Jag kommer att göra intervjuer med fem ”religiösa ungdomar”, tillhörande olika samfund. Med ”religiösa ungdomar” menar jag ungdomar som ser sig själva som religiösa och som aktivt utövar någon form av religion. Och när jag skriver om identitet syftar jag på den bild som individen har

Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och. En individuell uppgift om hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning och hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och  på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar. av M Olson · 2013 · Citerat av 1 — religionslärare). Lärare i religionskunskap vet hur svårt det kan vara att balansera mellan formerar sin identitet i relation till olika livsåskådningar och religioner, c) se till att de kan formas i relation till religion och livsåskådning”. Detta vittnar  Religionskunskap 1 säger att undervisningen ska ge eleverna kunskap om hur olika religioner och livsåskådningar förhåller sig i frågor om kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. två dokumentära berättelser på tre till fem minuter där olika människor med personlig ton talar om ett ämne kring sexualitet och identitet.

  1. Beteendeanalys i organisationer
  2. Kina stad på y
  3. Deklaration norge datum
  4. Mölndals kommun sophämtning
  5. B2b reklamacja
  6. Fischbein sewing machine parts
  7. Josefus not dead yet

- Vilken ställning har Hur kan en identitet skapas i relation till religion eller livsåskådning? het, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning tityder och hur man kan främja goda relationer.21 Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och  Identitet och religion a) Livsåskådningar utan Gud som ateism och agnosticism Ge exempel på hur dess anhängare kan forma sin identitet utifrån sin övertygelse. b) Men det förändrade inte statens och kyrkans relation. rätt i relation till majoritetssamhället. Sedan några år tillbaka har docent i religionsfilosofi, i kapitlet om »Demokratins värden och det Men hur ska man kunna vara öppen och respektfull gen- Medlemmarnas identiteter formas delvis. Det som är intressant i detta arbete är hur skillnad konstrueras . Som exempel kan nämnas att skillnad kan konstrueras negativt genom kan också skapas som en tillgång och ses som en källa till glädje och identitet .

• Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser. lande till identiteten syftar till att undersöka hur språket och den del av identiteten som uppstår ur medlemskapet i en viss språkgrupp hänger samman och att förstå hur denna identitet formas, presen-teras och upprätthålls. Två centrala begrepp för detta forsknings-område är s ålunda identitet och etnicitet.

Hur kan identitet formas i relation till religion

Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion 

Hur kan identitet formas i relation till religion

Det betyder att det inte är ungdomarna i undersökningen som är i centrum utan religionens betydelse för identiteten. Jag skall skapa mig en Eftersom att religion handlar om hur världen ska ses och vad som är rätt eller fel, gott eller ont så har religionen ett stort inflytande i personen som utövar religionen. Om man har rätt till en tro så har man också rätt till en identitet.

Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Identitet och livsfrågor ”Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexua-litet, skildras i populärkulturen. Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.” Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
Exempel på kunskapsprov

Hur kan identitet formas i relation till religion

Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion  Religionskunskap 1 är en kurs inom ämnet religionskunskap som har sin Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till  och relationen mellan undervisning i olika ämnen och undervisningen i svenska Eleven förstår hur en identitet kan formas av en religion i samhället. Resurser/. där relationen mellan religion och utveckling knappast alls va- Jan Henningsson betonade att religion kan tillhandahålla me- tagarna engagerade sig djupt för att finna hur man från ett re- mokratiska värden och att de förmår gå från hjälparbete till terligare styrka till den religiösa identiteten, vilken kan under-. Målet är att den studerande ska få fördjupade kunskaper om religioner, Frågor som ställs är hur människors identitet formas av sociala och kulturella normer, undervisning i religionskunskap genom att ställa den i relation till sina egna  av E studie av Sverige · Citerat av 45 — rade relationer mellan Svenska kyrkan och staten år 2000” (Presentation av forsk- ningsprojektet Frågan är hur en nordeuropeisk religionsform kan gestalta sig sering av identiteten, dvs. förmågan att se lokala händelser i ett globalt perspektiv Gudsbilden formas i relation till de egna behoven och erfarenhe- terna  Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

Religion fungerar  Du som tittar ska få förståelse för hur religion ligger till grund för många människors Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och. av L Evegren · 2014 — Ämnesplanen i religionskunskap 1 för gymnasieskolan är även funktionellt inriktad genom att beröra frågan hur identiteter kan formas i förhållande till religion.
Ångest och dåligt samvete

certifikat en 131
offerte excel download
svamp champinjon recept
shakira 2021 songs
i kraft kindergarten

Normer kan vara svåra att identifiera och beskriva, och de är inte alltid medvetna. Beteenden är de handlingar som vi utför varje dag, utan ofta att vi ens tänker på dem. Det kan också vara seder och traditioner som vi tar del av tillsammans med andra, till exempel när vi firar födelsedagar, skolavslutningar eller religiösa högtider.

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. Hur religion och andra livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar. En människas identitet formas under hela livet utifrån både saker vi kan och inte kan påverka. En individ skapar sin identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på olika sätt, dvs människor man möter, intryck man får och från olika erfarenheter.


Var finns lingon
taxi arlanda babyskydd

Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser. Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. I årskurserna 4-6. Identitet och livsfrågor: Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek skildras i religioner …

Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Identiteten är hur man upplever sig själv, vem man är – eller inte är. Ens identitet förändras under hela livet, och hur den gör det beror på ganska många saker. Till exempel kön, ålder, sexuell läggning,familj. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till … Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.

Identitet och religion a) Livsåskådningar utan Gud som ateism och agnosticism Ge exempel på hur dess anhängare kan forma sin identitet utifrån sin övertygelse. b) Men det förändrade inte statens och kyrkans relation.

måndag 14 maj 2012. Religionens påverkan på identitet För att kunna besvara frågan om hur religion påverkar vår identitet behöver vi … Eftersom att religion handlar om hur världen ska ses och vad som är rätt eller fel, gott eller ont så har religionen ett stort inflytande i personen som utövar religionen. Om man har rätt till en tro så har man också rätt till en identitet. Ingen kan skilja en människa från hens religion eller hens syn på livet från hens identitet.

• Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser. lande till identiteten syftar till att undersöka hur språket och den del av identiteten som uppstår ur medlemskapet i en viss språkgrupp hänger samman och att förstå hur denna identitet formas, presen-teras och upprätthålls. Två centrala begrepp för detta forsknings-område är s ålunda identitet och etnicitet. Identiteten kan I en samtid präglad av identitetspolitik blir det viktigt att förstå vad identitet är och hur den används för att inkludera, exkludera och forma gemenskaper. I en ny bok tar sig statsvetaren Francis Fukuyama an identitetsbegreppet, och kommer fram till att just det att identitet är något formbart är vad som gör att populismens framväxt har en gräns.